గాజు అనేది కింది వాటి మిశ్రమం? ఎ) సోడియం సిలికేట్ బి) కాల్షియం సిలికేట్ సి) సిలికా

Correct! Wrong!

Leave a Comment