గాజు అనేది కింది వాటి మిశ్రమం? ఎ) సోడియం సిలికేట్ బి) కాల్షియం సిలికేట్ సి) సిలికా

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *