విరిగిన ఎముకలు సరైన స్థానాల్లో సెట్ చేయడానికి సిమెంట్ పట్టిగా దేన్ని ఉపయోగిస్తారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *