జిప్సంను 120°C - 130°Cకు వేడిచేస్తే ఒకటిన్నర అణువుల స్ఫటిక జలాన్ని కోల్పోయి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్ ఏర్పడుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు?

Correct! Wrong!

జిప్సం రసాయన ఫార్మూలా 1) 2) 3) 4) View Answer సమాధానం: 1

Correct! Wrong!

Leave a Comment