సిమెంట్ తయారీలో చిట్ట చివర కలిపే పదార్థం?

Correct! Wrong!

సరైన వాక్యాలను గుర్తించండి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment