కింది వాటిలో సిమెంటు పరిశ్రమకు అవసరమైంది?

Correct! Wrong!

సిమెంట్‌ను 1824లో ఒక తాపీమేస్త్రీ కనుగొన్నాడు. అతని పేరు?

Correct! Wrong!

సిమెంటు తయారీకి కావాల్సిన ప్రధాన ముడి పదార్థం?

Correct! Wrong!

Leave a Comment