2020-21 కేంద్ర బడ్జెట్ లోజాతీయ వస్త్ర మిషన్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020-21 కేంద్ర బడ్జెట్ లో సీనియర్ సిటిజన్లు మరియు దివాయాంగ్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *