2020-21బడ్జెట్లో పరిశ్రమ మరియు వాణిజ్య అభివృద్ధి మరియు ప్రమోషన్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020-21బడ్జెట్లో జల్ జీవన్ మిషన్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *