2020-21 బడ్జెట్ లో ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగానికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020-21 బడ్జెట్ లో క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అండ్ టెక్నాలజీపై నేషనల్ మిషన్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment