2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, FY21 ఆర్థిక లోటు లక్ష్యం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

స్వతంత్ర భారతదేశ మొదటి కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ఎవరు సమర్పించారు?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారంనైపుణ్య అభివృద్ధికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment