2020 బడ్జెట్ ప్రకారం షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారం షెడ్యూల్ క్లాస్ మరియు ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

బడ్జెట్ 2020 ప్రకారం, ప్రతి డిపాజిటర్‌కు ఎంత బీమా సౌకర్యం పెరిగింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *