భారత్ నెట్ ప్రోగ్రాం కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

బడ్జెట్ 2020 -21ప్రకారం భారత్ నెట్ ప్రోగ్రాం కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, భారత్ నెట్ ద్వారా ఫైబర్ టు హోమ్ కనెక్షన్లు ఈ సంవత్సరం ఎన్ని పంచాయతీలను అనుసంధానిస్తాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment