2020 బడ్జెట్ ప్రకారం విద్యుత్ ఉత్పత్తి సంస్థలకు ఎంత రాయితీ పన్ను రేటు విస్తరించింది?

Correct! Wrong!

2020-21 బడ్జెట్ ప్రకారం, 5 లక్షల నుండి 7.5 లక్షల ఆదాయం ఉన్నవారు ఎంత పన్ను చెల్లించాలి?

Correct! Wrong!

2020-21బడ్జెట్ ప్రకారం, ఏ ఆదాయానికి మధ్య ఉన్నవారు 25% పన్ను చెల్లించాలి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *