మార్చి 2021 నాటికి ఎన్ని ఉన్నత విద్యా సంస్థలలో అప్రెంటిస్‌షిప్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు ?

Correct! Wrong!

భారత్ లో గిరిజన మ్యూజియం ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతోంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *