ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2018-19లో స్థూల ఉత్పత్తి ఎంత శాతమే పెరిగింది?

Correct! Wrong!

2020-21 బడ్జెట్ లో వడ్డీలేని రుణాల కోసం ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *