ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో కాపుల సంక్షేమానికి ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ఎన్ని కోట్లు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020-21 బడ్జెట్ లో ప్రాథమిక ఉన్నత విద్యకు ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment