ఒకసారి ప్రవేశపెట్టిన ప్రణాళికలు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మారకుండా ఉండే ప్రణాళికలను ఏమంటారు?

Correct! Wrong!

ఒక సంవత్సరం ముందుగానే రద్దయిన ప్రణాళిక ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment