ఎ ప్రణాళిక కాలంలో భారత ప్రభుత్వం రూపాయి విలువను తగ్గించింది?

Correct! Wrong!

హిందూ వృద్ధిరేటును అధిగమించిన ప్రణాళిక ఏది? .

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *