సమ్మిళిత వృద్ధి, సత్వర ప్రగతి అనేది ఏ ప్రణాళికకు సంబంధించిన అంశం?

Correct! Wrong!

నిరంతర ప్రణాళికలో మొదట ప్రారంభించిన దేశం ఏది? .

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *