భారతదేశంలో నిరంతర ప్రణాళికలను ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక వేత్త ఎవరు?

Correct! Wrong!

మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక 1951-56 లో కాలంలో దేనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *