మొదటి ప్రణాళిక సంఘానికి ఉపాధ్యక్షుడు ఎవరు? .

Correct! Wrong!

భారత దేశానికి ఒక ప్రణాళిక సంఘం ఉండాలని సూచించింది ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *