సర్వోదయ ప్రణాళిక(1950) ను రూపొందించింది ఎవరు?

Correct! Wrong!

1934లో మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య" ఏ ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా" అను గ్రంథంలో భారతదేశానికి ఎన్ని సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించారు .

Correct! Wrong!

Leave a Comment