భారత ప్రణాళికల రూపశిల్పి ఎవరు?

Correct! Wrong!

భారతదేశంలో ప్రణాళికల పట్ల మొదట అవగాహన కల్పించింది ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *