స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ అవార్డు - 2019కు ఎంపికైన నగరం ఏది?

Correct! Wrong!

మురికివాడల్లో నివసించే ప్రజల గృహ అవసరాలను తీర్చడానికి ఉద్దేశించిన పథకం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *