2011 సెన్సెస్ ప్రకారం జనాభా వృద్ధి కింది ఏ రాష్ట్రంలో రుణాత్మకంగా నమోదైంది?

Correct! Wrong!

కింది ఏ రాష్ట్రాల జనాభా వృద్ధి భారత జనాభా వృద్ధి రేటుకు సమానంగా ఉంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *