డిఎస్పి రామస్వామి పార్థసారధికి ఇటీవల రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పురస్కారం లభించింది అయితే ఈయన ఏ కేసులో ప్రసిద్ధి పొందాడు?

Correct! Wrong!

2019 డిసెంబర్ నాటికి భారతీయ ఎగుమతులు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలను నమోదు చేశాయి

Correct! Wrong!

రాష్ట్రపతి పురస్కారాలకు సంబంధించి ఏ రాష్ట్ర పోలీసులకు ఈ సంవత్సరం అత్యధిక పురస్కారాలు లభించాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *