భారత ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మొత్తం పద్మ అవార్డులు ఎన్ని?

Correct! Wrong!

భారత ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పద్మ అవార్డుల్లో ఎక్కువ మంది ఏ అవార్డులు పొందారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment