ఇండియాలో 1970 నుంచి 2015 వరకు ఎంత శాతం మేర చిత్తడి నేలలు అదృశ్యమైనట్లు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి?

Correct! Wrong!

2018 -19 సంవత్సరానికి గాను భారతీయ రైల్వేల ద్వారా ఎంతోమంది రాకపోకలు కొనసాగించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment